Warning: mysqli_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100613 Library:100505 in /home/gllhr/public_html/inc/dbc.php on line 2
Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Naše iskustvo i ekstenzivno znanje nam omogućava da domaćim i stranim klijentima pružimo cjelovite pravne usluge.
U pružanju naših usluga vjerujemo i djelujemo po principu "klijent je na prvom mjestu".

Područje rada: trgovačko pravo, porezno pravo, financije i bankarstvo, stečajno pravo, pravo tržišnog natjecanja, arbitraže i parnice, pravo intelektualnog vlasništva, radno pravo, spajanja i pripajanja trgovačkih društava, zemljišno-knjižno pravo, medijsko pravo.

Bankarstvo i financije

 • Bankarski ugovori, zajmovi i ostali financijski proizvodi
 • Ugovori o kolateralima
 • Regulatorna pitanja
 • Restrukturiranje
 • Pravni Due diligence

Energetika i infrastruktura

 • Javni natječaji
 • Koncesije
 • Regulatorna pitanja
 • Projekti u sektoru obnovljivih izvora
 • Javno-privatno partnerstvo
 • Zastupanje pred regulatornim tijelima
 • Pravni Due diligence

Nekretnine i pravo gradnja

 • Kupnja i prodaja nekretnina
 • Upis u katastar i zemljišne knjige
 • Etažiranje
 • Razvojni projekti i investicije
 • Zakup, pravo građenja, leasing, sell and lease back
 • Pravni Due diligence

Trgovačko pravo i pravo društava

 • Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
 • Osnivanje društava, podružnica i predstavništava
 • Spajanja, statusne promjene i akvizicije
 • Izrada transakcijske dokumentacije
 • Izrada statusne dokumentacije
 • Ponude za preuzimanje
 • Trgovački ugovori
 • Ugovori o distribuciji
 • Ugovori o kupnji i prodaji
 • Ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture)
 • Stečaj, likvidacija, restrukturiranjec
 • Zastupanje u postupcima pred arbitražnim institucijama

Radno pravo

 • Savjetovanje iz područja radnog prava
 • Ugovori o radu i otkazivanje ugovora Pravilnici o radu
 • Zaštita podataka
 • Zapošljavanje stranaca
 • Zaštita na radu
 • Radni sporovi i mirenje

Tržišno natjecanje

 • Prijave namjere koncentracije pri AZTN
 • Zabranjeni sporazumi, skupna i pojedinačna izuzeća
 • Pravna pitanja vezana za zlouporabe tržišnog položaja
 • Zastupanje pred regulatornim tijelom

Intelektualno vlasništvo

 • Registracija žigova, patenata i industrijskog dizajna
 • Pretrage žiga, patenata i industrijskog dizajna
 • Ugovori o licenci
 • Autorska prava
 • Povreda prava i zastupanje u sporovima

Odvjetnica Gorana Grubišić, partner

Odvjetnica Grubišić se u svojem radu koncentrira na građansko, trgovačko i na pravo intelektualnog vlasništva.

Raspolaže širokim iskustvom u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva, parničnim postupcima i postupcima javne nabave.

Odvjetnica Grubišić je od 2002. stalni sudski tumač za engleski jezik, a od 2012. godine i registrirani zastupnik za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Odvjetnik Stjepan Lović, partner

Stjepan ima široko iskustvo u trgovačkom pravu, poreznom pravu, arbitražnom pravu, pravu tržišnog natjecanja i M&A postupcima.

Sudjelovao je na brojnim projektima za različite klijente koji uključuju trgovačke i korporativne transakcije, pravne due diligence postupke i M&A postupke. Posebno je stručan u pitanjima otklanjanja nelikvidnosti trgovačkih društava s iskustvom izrade stečajnih planova u stečajnom postupku i planova restrukturiranja u predstečajnom postupku. Ujedno je i stečajni upravitelj.

Stjepan trenutno pohađa doktorski studij trgovačkog prava i prava društava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, te radi na doktorskoj disertaciji iz područja arbitraže.

Odvjetnik Vlado Lalić, partner

Vlado zastupa klijente pred nadležnim sudovima, pred nadležnim tijelima u poreznim predmetima te je ujedno specijaliziran za zaštitu tržišnog natjecanja.

Navedene aktivnosti uključuju pripremu pravnih dokumenata u vezi pitanja korporacijskog upravljanja, savjetovanje te zastupanje pred nadležnim i regulatornim tijelima.

Vlado trenutno pohađa doktorski studij trgovačkog prava i prava društava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, te radi na doktorskoj disertaciji iz područja zaštite tržišnog natjecanja.

Vlado je također nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti poreznog savjetnika.

Odvjetnik Irena Čaček

Irena ima široko iskustvo u pitanjima vezanim za nekretnine i pitanja vlasništva. Redovno savjetuje domaće i stranke klijente u upravljanju nekretninama.

Odvjetnik Marin Brala

Marin ima široko iskustvo u zastupanju klijenata pred nadležnim tijelima u pitanjima vezanim uz imovinu i radno pravo.

Odvjetnica Morana Vojnović

Morana zastupa klijente pred nadležnim tijelima u trgovačkim, medijskim postupcima te postupcima naplate potraživanja.  

Morana sudjeluje u pregovorima i izradi ugovora te redovno savjetuje klijente o pitanjima iz područja trgovačkog, financijskog i radnog prava.

Morana, također, savjetuje klijente u svezi zaštite osobnih podataka te je sudjelovala u izradi Pravila privatnosti i drugih internih akata iz područja zaštite osobnih podataka za različite klijente.

Morana se kontinuirano usavršava u stručnoj praksi te redovito pohađa seminare iz područja svojeg djelovanja.

Odvjetnica Marija Majdandžić

Marija se bavi trgovačkim pravom, pravom društava, radnim pravom, uključujući i savjetovanje domaćih i inozemnih stranaka o velikom broju pitanja vezanih uz komercijalna i regulatorna pitanja. 

Marija sudjeluje i u postupcima dubinske analize i rješava složene građanske i trgovačke parnice.


Diplomirala je kao jedna od najboljih studentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je dobitnica Rektorove nagrade, a trenutno pohađa poslijediplomski specijalistički studij trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

 

Odvjetnica Antonia Tokić

Antonia se pretežito bavi zemljišnoknjižnim i parničnim postupcima. U sklopu svog rada savjetuje širok raspon stranaka o pitanjima iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava. 

U svakodnevnom radu komunicira i surađuje sa strankama na hrvatskom i engleskom jeziku te pruža pomoć pri izradi ugovora i pravnih mišljenja. 

Antonia je posvećena kontinuiranom stručnom obrazovanju i usavršavanju.

 

Marija Knežević

Odvjetnička vježbenica Marija Knežević pomaže našim odvjetnicima s pravnom analizom i pripremom dokumentacije, uključujući razne ugovore i sudske podneske. Uključena je u rad u raznim pravnim područjima, prvenstveno građanskim i radnopravnim. 

Marija također savjetuje stranke u raznim izvansudskim predmetima poput pripreme i podnošenja zahtjeva u zemljišnoknjižnim predmetima, te ih zastupa pred sudskim registrom, Financijskom agencijom i upravnim tijelima. 

Marija je stekla iskustvo i u pripremi izvještaja o dubinskoj pravnoj analizi dokumentacije u vezi s pravnim aspektima raznih poslovnih aktivnosti.

 

Emir Tetarić

Emir ima široko iskustvo u području zastupanja pred nacionalnim i međunarodnim tijelima u postupcima zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Darko Kolano

Darko je voditelj ureda te je odgovoran za organiziranje svih administrativnih aktivnosti koje olakšavaju nesmetano odvijanje poslovanja ureda.

Ana Sarajčić

Ana ima široko iskustvo u području zastupanja u postupcima zaštite prava intelektualnog vlasništva.